Artikel 1: begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een persoon of een groep personen ,cursussen, trainingen, adviezen, gedragsconsulten en andere activiteiten aanbiedt, wordt verder vernoemd als dienst.
1.2 De cliënt: de wederpartij van de Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
1.3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, opleiding of Gedragsconsult. verder vernoemd als dienst
1.4. De diensten die Hondentraining & Gedragscentrum  aanbieden gelden slechts op een bepaalde datum of een bepaalde periode.
1.5. de diensten die Hondentraining & Gedragscentrum geven zijn op maat gemaakte diensten.
1.6. onze diensten vallen onder vrijetijdsbesteding met bepaalde datum of een bepaalde periode. en zijn dus vanuit de wet koop op afstand niet te herroepen/op te zeggen.

 

Artikel 2: Aangaan van de Overeenkomst met Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten die de cliënt aangaat met Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
2.2. De cliënt meldt zich aan middels het invullen van het boekingsformulier op het aanbod van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven. Aanmelding verplicht tot betaling van de gehele dienst, zonder mogelijkheid tot restitutie van het totaalbedrag
2.3. De minimale leeftijd van de cliënt is 16 jaar, Indien de cliënt minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cliënt reeds eerder een dienst bij de Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
2.4. De cliënt ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cliënt in aanmerking komt voor het betreffende aanbod of dienst.
2.5. aanmelding ontvangt de cliënt de benodigde gegevens.
2.6. De cliënt voldoet de gelden via een online betaling dan wel door contante betaling bij de eerste ontmoeting.
2.7. In geval van niet tijdige betaling door de cliënt kan Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden, waarbij de cliënt NIET wordt bevrijd van zijn/haar betalingsverplichting
2.8. mocht de hond na inschrijving ziek worden, is opzeggen van de dienst alleen mogelijk met een rapport van de betreffende dierenarts voorzien van stempel en handtekening met verwijzing dat de hond niet kan of mag deelnemen aan de opgegeven dienst
2.9. Restitutie alsmede het inhalen van de gemiste  dienst vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cliënt dan wel bij ziekte van de hond.
2.10. Alle kosten welke door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cliënt.

 

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus bij Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven
3.1. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven geeft aan wanneer en of een cliënt in aanmerking komt voor een bepaalde dienst uit het aanbod van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
3.2. Indien een cliënt jonger als 16 jaar is komt de cliënt niet in aanmerking voor een dienst, met uitzondering dat een minderjarige hierbij begeleid wordt door minimaal 1 volwassene.

 

Artikel 4: Annulering door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
4.1. Alleen in geval van overmacht kan een dienst binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
4.2. Bij annulering doet Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven een vervangend aanbod. Het is de cliënt vrij dit aanbod af te slaan.
4.3. In alle gevallen van annulering en indien de cliënt het vervangend aanbod afslaat is Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven verplicht om de eventueel reeds betaalde gelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
4.4. De cliënt heeft geen recht op restitutie wanneer de dienst of deel van de dienst door een overmachtssituatie niet door kan gaan. (zoals autoloze zondagen, rampen, pandemieën, natuurverschijnselen, demonstraties enz.).

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kunnen veroorzaken, Deelname aan de dienst is geheel voor eigen risico.
5.2. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door haar/zijn eigen honden worden veroorzaakt,
5.3. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de dienst of andere activiteiten georganiseerd door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven
5.4. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven raadt u aan voor aanvang van de dienst een WA-verzekering af te sluiten en deze te controleren op de juiste dekking.
5.5. De cliënt, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven van voortzetting van de dienst of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.
5.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven op internet of andere publicaties binden Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven niet.
5.7. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de  cliënt gewenste resultaten.

 

Artikel 6. Afmelden van de diensten
6.1 De cliënt dient minimaal 72 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst, via E-mail de dienst te annuleren. In het geval dat de ondernemer geen bericht heeft ontvangen en terug heeft bevestigd, is er geen sprake van annulering.
6.2 Wanneer een hond van cliënt loops is dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Loopsheid is nimmer een reden tot terugbetaling aan cliënt.
6.3 Terugbetaling van gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de cliënt. Enkel met toestemming van de ondernemer kan in deze worden afgeweken.
6.4 Indien een dienst geen doorgang mocht vinden zal de cliënt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.
6.5 Bij overmacht kan de ondernemer een overeengekomen dienst tot 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van eventueel gemaakte kosten.
Tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen:
Bij heftig onweer of zware storm (in overleg en mede afhankelijk van de ernst van het onweer en of de storm).
Bij niet verwachtte, ernstige gladheid/bevriezing.
6.6 Voor bepaalde gezamenlijke trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende animo kan de ondernemer deze annuleren. In dit geval zal het, mits reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd aan cliënt.
6.7 Indien een hond ziek, verwaarloosd, of een medische nadelige achtergrond heeft , dan behoud de ondernemer zich te allen tijde het recht voor de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling aan cliënt.

 

Artikel 7: Gedragsconsulten en overige trainingen
7.1 Een cliënt kan van de ondernemer gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.
7.2 Het door cliënt te verkrijgen advies is gebaseerd op de ruime ervaring van de ondernemer.
7.3 Advies en/of behandeling leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van de ondernemer. De eigenaar van de hond blijft te allen tijde geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
7.4 De ondernemer kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te

behalen verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter geen garanties gegeven. Hiervoor is deze materie te complex.
7.5 De ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een traject stop te zetten indien cliënt onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van de ondernemer onvoldoende opvolgt.

Artikel 8: Kynologische opleidingen
alle kynologische opleidingen die Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven aanbied, of verzorgd vallen onder de algemene voorwaarden van Academie voor  Kynologische opleidingen, (AVKO) zie hiervoor de algemene voorwaarden op de website www.avko.nl. of via link: https://www.avko.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 9: geschillen
Op overeenkomsten gesloten met Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.