Algemene Voorwaarden

Artikel 1: begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven en Academie voor Kynologische Opleidingen (AVKO): bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen opleidingen en activiteiten aanbiedt.
2. De cursist: de wederpartij van de hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven en AVKO.
3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven  en AVKO zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, opleiding of activiteit
4. De cursussen die Hondentraining & Gedragscentrum en AVKO aanbieden gelden slechts op een bepaalde datum of een bepaalde periode.
5. de cursussen die Hondentraining & Gedragscentrum en AVKO geven zijn op maat gemaakte diensten.
6. onze diensten vallen onder vrijetijdsbesteding met bepaalde datum of een bepaalde periode. en zijn dus vanuit de wet koop op afstand niet te herroepen/op te zeggen.

Artikel 2: Aangaan van de Overeenkomst met Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die de cursist aangaat met Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
2. De cursist meldt zich aan middels het invullen van het inschrijfformulier of schriftelijk via mail op het aanbod van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven. Aanmelding verplicht tot betaling van de gehele cursus, zonder mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld.
3. De minimale leeftijd van de cursist is 16 jaar, Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
4. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
5. Uiterlijk binnen 48 uur na aanmelding ontvangt de cursist de benodigde gegevens.
6. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal 5 dagen vooraf aan de cursus, dan wel door contante betaling bij de eerste les.
7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden, waarbij de cursist NIET wordt bevrijd van zijn/haar betalingsverplichting
8. mocht de hond na inschrijving ziek worden, is opzeggen van de cursus alleen mogelijk met een rapport van de betreffende dierenarts voorzien van stempel en handtekening met verwijzing dat de hond niet kan of mag deelnemen aan de opgegeven cursus.
9. Restitutie alsmede het inhalen van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
10. Alle kosten welke door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus bij Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven
1. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
2. Indien een cursist jonger als 16 jaar is komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus, met uitzondering dat een minderjarige hierbij begeleid wordt door minimaal 1 volwassene.
3. Puppytraining: De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppytraining wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 16 weken is.
4. Gehoorzaamheid: De cursist komt eerst in aanmerking voor de cursus vervolg opleiding gehoorzame hond wanneer er een positief advies is van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven om deel te nemen aan deze cursus, voor deelname aan Gehoorzame hond 1 moet er minimaal een basiscursus zijn
gevolgd.
5. Inenting: De cursist komt eerst in aanmerking voor een puppycursus of gehoorzaamheidscursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting.
Voor aanvang van de cursus kan hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
6. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, mits deze is behandeld met anti-love spray, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.

Artikel 4: Annulering door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt, Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Bij annulering van een cursus doet Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
5. Annulering van een les (deel van een cursus) kan zonder tegenprestatie geschieden door hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven, indien het niet meer lessen betreft dan 25% van de cursus.
6. De cursist heeft geen recht op restitutie wanneer de cursus of deel van de cursus door een overmachtssituatie niet door kan gaan. (zoals autoloze zondagen, rampen, pandemieën, natuurverschijnselen, demonstratie,s enz.).

Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kunnen veroorzaken, Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.
2. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
3. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor,
tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven
4. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven raadt u aan voor aanvang van de cursus een WA-verzekering af te sluiten en deze te controleren op de juiste dekking.
5. De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven op internet of andere publicaties binden Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven niet.
7. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 6: Gedragstherapie en overige trainingen
6.1 Een cliënt kan van de ondernemer gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.
6.2 Het door cliënt te verkrijgen advies is gebaseerd op de ruime ervaring van de ondernemer.
6.3 Advies en/of behandeling leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van de ondernemer. De eigenaar van de hond blijft te allen tijde geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
6.4 De ondernemer kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te behalen verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter geen garanties gegeven. Hiervoor is deze materie te complex.
6.5 De ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een traject stop te zetten indien cliënt onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van de ondernemer onvoldoende opvolgt.

Artikel 7: Annuleringskosten Opleidingen AVKO (geen hondencursus)
Tot 60 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht . Bij annulering vanaf 60 tot en met 45 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 20% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 30% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer echter opnieuw wenst deel te nemen dient deze zich in dat geval opnieuw aan te melden en is wederom het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 8:  Datum Modules Opleidingen AVKO
Alle modules m.b.t. de kynologische opleidingen starten definitief op de geagendeerde datum bij een minimaal aantal feitelijke deelnemers van 5. Indien door overmacht, onvoorziene omstandigheden, ziekte van cursisten en/of instructeurs van AVKO, niet aan het minimaal aantal deelnemers wordt voldaan heeft AVKO het recht eenmalig desbetreffende module op te schuiven naar een andere datum.

Artikel 9: Voorwaarden opleidingsovereenkomst AKVO
Als een cursist schriftelijk dan wel via sociaal media zich zelf al uitgeeft als of voor een van de beroepen die AVKO aanbied terwijl deze haar of zijn opleiding bij AVKO nog niet heeft voltooit, zal AVKO de overeengekomen opleiding met de cursist per direct ontbinden zonder enige recht op restitutie van betaalde opleidingsgelden.

Artikel 1o: geschillen
Op overeenkomsten gesloten met Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven en AVKO is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.