Algemene Voorwaarden

Artikel 1: begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
2. De cursist: de wederpartij van de hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven .
3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
4. De cursussen die Hondentraining & Gedragscentrum  aanbied gelden slechts op een bepaalde datum of een bepaalde periode.
5. de cursussen die Hondentraining & Gedragscentrum geeft zijn op maat gemaakte diensten.
6. Bij Aanmelding van een van onze gemaakte diensten en ontvangen bevestiging door Hondentraining & Gedragscentrum is betalingsverplichting vereist.

Artikel 2: Inschrijving cursus / Herroepen / opzeggen.
1. De cursist meldt zich aan door het aanmelden via de website op het aanbod van hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven, onze diensten vallen onder vrijetijdsbesteding met bepaalde datum of een bepaalde periode. en zijn dus vanuit de wet koop op afstand niet te herroepen/op te zeggen. Aanmelding verplicht tot betaling van de gehele cursus, zonder mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld.
2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
4. De overeenkomst komt tot stand na aanmelding van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Aanmelding verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
5. Uiterlijk binnen 48 uur na aanmelding ontvangt de cursist de benodigde gegevens
6. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal 5 dagen vooraf aan de cursus, dan wel door contante betaling bij de eerste les.
7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden, waarbij de cursist NIET wordt bevrijd van zijn/haar betalingsverplichting
8. Alle kosten welke door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus
1. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
2. Indien een cursist minderjarig is,
a. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 18 jaar is, met uitzondering van de kindercursus.
b. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist ouder dan 18 jaar is. In overleg met de hondenschool dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen – aanwezig te zijn.
3. Puppytraining:
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppytraining wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 16 weken is.
4. Gehoorzaamheid
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor de cursus vervolg opleiding gehoorzame hond wanneer er een positief advies is van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven om deel te nemen aan deze cursus.
5. Inenting
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor een puppycursus of gehoorzaamheidscursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting.
b. Voor aanvang van de cursus kan de hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan  Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
6. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
7. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.

Artikel 4: Annulering door Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven.
1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt, Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Bij annulering van een cursus doet Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
5. Annulering van een les (deel van een cursus) kan zonder tegenprestatie geschieden door hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven, indien het niet meer lessen betreft dan 25% van de cursus.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven
1. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven op internet of andere publicaties binden Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven niet.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
2. Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA-verzekering.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 7: geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten met Hondentraining & Gedragscentrum Eindhoven is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.